PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1) PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽE NA FACEBOOKOVEJ STRÁNKE ISSORIA.sk

1. ŠTATÚT SÚŤAŽE
Štatút upravuje podmienky účasti na súťažiach uverejnených na facebookovej stránke https://www.facebook.com/ISSORIA.sk, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na ich realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: PARFEMPLUS, s.r.o.

Sídlo: Kuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36768359, DIČ: 2022364135, IČ DPH: SK2022364135

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 12972/S

2. Trvanie súťaže
Trvanie súťaže je definované a oznámené v každom súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook.

3. Podmienky účasti v súťaži
Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má vek nad 18 rokov. Do súťaže sa používateľ zapojí podľa pravidiel, ktoré budú stanovené v súťažnom príspevku. Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba raz (ak to nie je vyslovene uvedené v súťažnom príspevku inak). Zvyčajne pridaním iba jedného komentára alebo nahratím jednej fotografie. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky uvedené v súťažnom príspevku. 

4. Výhra
Predmet výhry je uvedený v súťažnom príspevku. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný súkromnou správou na Facebooku. Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. Odovzdanie výhry zabezpečí usporiadateľ súťaže prostredníctvom Packety alebo kuriérskej spoločnosti, pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Organizátorom súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou. 

5. Určenie víťaza a oznámenie výhry
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovom profile Issoria.sk. Víťaz bude priamo Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovom profile Issoria.sk. Víťaz bude priamo kontaktovaný Organizátorom písomne osobnou správou na Facebooku. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

6. Ochrana osobných údajov
Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ako je uvedené na stránke https://www.issoria.sk/ochrana-osobnych-udajov/ . Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením, doručeným formou elektronickej pošty na adresu info@issoria.sk

7. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť META nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti META takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok súťaže po jej vyhlásení.

V Banskej Bystrici, dňa 20.06.2023

PARFEMPLUS, s.r.o.

 


 2) PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽE NA INSTAGRAMOVOM PROFILE issoria.sk

1.ŠTATÚT SÚŤAŽE
Štatút upravuje podmienky účasti na súťažiach uverejnených na Instagramovom profile issoria.sk - https://www.instagram.com/issoria.sk/, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na ich realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: PARFEMPLUS, s.r.o.

Sídlo: Kuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36768359, DIČ: 2022364135, IČ DPH: SK2022364135

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 12972/S

2. Trvanie súťaže
Trvanie súťaže je definované a oznámené v každom súťažnom príspevku na Instagramovom profile issoria.sk .

3. Podmienky účasti v súťaži
Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má vek nad 18 rokov. Do súťaže sa používateľ zapojí podľa pravidiel, ktoré budú stanovené v súťažnom príspevku. Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba raz (ak to nie je vyslovene uvedené v súťažnom príspevku inak). Zvyčajne pridaním iba jedného komentára alebo nahratím jednej fotografie. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky uvedené v súťažnom príspevku. 

4. Výhra
Predmet výhry je uvedený v súťažnom príspevku. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný súkromnou správou na Instagrame. Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. Odovzdanie výhry zabezpečí usporiadateľ súťaže prostredníctvom Packety alebo kuriérskej spoločnosti, pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Organizátorom súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou. 

5. Určenie víťaza a oznámenie výhry
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Instagramovom profile Issoria.sk. Víťaz bude priamo kontaktovaný Organizátorom písomne osobnou správou na Instagrame. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi. 

6. Ochrana osobných údajov
Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ako je uvedené na stránke https://www.issoria.sk/ochrana-osobnych-udajov/ . Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením, doručeným formou elektronickej pošty na adresu: info@issoria.sk

7. Úprava a zmena pravidiel súťaže 
Pravidlá súťaže sú uverejnené v popise k postu s informáciu o konaní súťaže na sociálnej sieti Instagram na profile Issoria.sk.  Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže zmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami súťaže a pravidlami uvedenými v propagačných materiáloch k súťaži, platí znenie týchto pravidiel súťaže.  

8. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť META nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti META takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Instagramom. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok súťaže po jej vyhlásení.

V Banskej Bystrici, dňa 20.06.2023

PARFEMPLUS, s.r.o.